praktisch

bevestiging

Nadat uw inschrijving bij ons is geregistreerd, sturen wij u een bevestiging van uw reservering. Dit betekent dat u DEFINITIEF bent ingeschreven. Controleer of u de bevestiging heeft ontvangen en of de datum, uur, prijs en aantal leerlingen correct zijn. Indien u niet reageert binnen de tien da­gen volgend op de datum van de bevestiging, veronderstellen wij dat de gegevens juist zijn.

LET OP ! Er is een grote kans dat voorstellingen, die niet op de bevestiging vermeld staan, volzet waren op het ogenblik van inschrijving. Als u twijfelt, contacteer ons zo vlug mogelijk.aantal leerlingen

Gezien u in juni waarschijnlijk het exact aantal leerlingen van volgend schooljaar nog niet kent, vragen wij u bij benadering toch het aantal te vermelden. In september ontvangt u een formulier waarop u het juiste aantal leerlingen kunt invullen.

Zonder voorafgaande verwittiging van wijzigingen zal het volledig opgegeven aantal aangerekend worden op de factuur.annulering

Annulering kan slechts worden aanvaard na overleg en moet minstens twee maanden voor de voorstelling gebeuren. Voor elke annulering na de defi­nitieve inschrijving factureren wij 25 % van het inschrijvingsgeld. Indien u minder dan één maand voor de voorstelling annuleert, zien wij ons genood­zaakt het volledige bedrag te factureren.

In geval van SCHOOLSTAKINGEN: wanneer schoolstakingen doorgaan op een dag van een voorstelling waarvoor u bent ingeschreven, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Indien wij niet tot een minnelijke schikking met het gezelschap kunnen komen en daar wij als cultuurcentrum gebonden zijn aan het contract, zal de kost­prijs voor de inschrijving door de scholen moeten betaald worden.betaling

De toegangsprijs per leerling staat afzonderlijk vermeld bij elk van de voor­stellingen.

Het is niet nodig vooraf of de dag van de voorstelling te betalen. De betaling gebeurt achteraf, nadat wij u een factuur hebben opgestuurd. Enkel het aantal aanwezige leerlingen wordt aangerekend. Begeleidende leerkrachten wonen de voorstelling gratis bij.

Per voorstelling rekenen wij € 1,25 administratiekosten aan.

Hiervoor ontvangt u een bevestiging van de inschrijving als herinnering, telkens een maand vóór de voorstelling en het lesmateriaal indien dit be­schikbaar is.
Scholen die ingeschreven zijn en niet komen opdagen, moeten voor hun ingeschreven leerlingen betalen.afspraken

vóór de voorstelling

• Veel gezelschappen stellen dat de deuren pas open mogen als alle scho­len/klassen aanwezig zijn. Het is daarom noodzakelijk dat u een kwartier voor de voorstelling aanwezig bent om tijdig iedereen de jassen in de vestiaire te laten hangen en plaats te laten nemen in de zaal.

• Om het wachten rustig te laten verlopen, vragen wij u de leerlingen per klas of school in de centrale hal samen te houden.

• De leerlingen worden door iemand van het cultuurcentrum begeleid naar de zaal, waar ze per klas of school plaatsnemen op plaatsen die door ons worden aangeduid.

• Bij het binnenkomen wordt het exact aantal aanwezige leerlingen geno­teerd. Om dit alles vlot te laten verlopen, vragen wij de leerlingen reeds te tellen vóór u De Spil binnenkomt.

tijdens de voorstelling

• Als de voorstelling in de Schouwburg (grote zaal) plaatsvindt, vragen we aan de leerkrachten verspreid te zitten onder de leerlingen, zodat zij kun­nen zorgen voor een optimaal verloop van de voorstelling.

• Als de voorstelling in de Komedie (kleine zaal) plaatsvindt, vragen wij aan de leerkrachten om aan de zijkanten te zitten om het zicht van de leerlin­gen niet te belemmeren.

• Tijdens de voorstelling wordt de zaal niet verlaten.

Eens de voorstelling begonnen is, wordt niemand nog toegelaten in de zaal.

• Het is verboden snoep (kauwgom!) of drank in de zalen mee te nemen.

• GSM’s moeten uitgezet worden.

na de voorstelling

• Gelieve na de voorstelling de leerlingen rustig hun jassen uit de vestiaire te laten nemen en eventueel te wachten tot de groep voor u de vestiaire heeft verlaten.workshops en inleidingen

Bij bepaalde voorstellingen wordt een workshop en/of een inleiding aange­boden. Deze aanvullende activiteiten worden u warm aanbevolen als extra voorbereiding tot de voorstelling. Het is ook mogelijk dat een inleiding in de klas verplicht gekoppeld wordt aan het bijwonen van de voorstelling. Voor zover dit ons bekend is, kondigen wij dit aan in de brochure.lesmap

Een lesmap is lesmateriaal met meer uitgebreide informatie voor de leer­krachten, te gebruiken als voor- of nabespreking bij een voorstelling. Bij het programmeren van voorstellingen vragen wij steeds nadrukkelijk aan de gezelschappen om een lesmap te voorzien.

Het is belangrijk dat de leerlingen voorbereid naar een voorstelling komen kijken. Daarom bezorgen wij u zoveel mogelijk informatie vooraf. De lesmap zal ook beschikbaar zijn op de website van De Spil, onder de rubriek 'scholen'.

Meestal weten wij pas een tweetal maanden voor de voorstelling of er al dan niet een lesmap beschikbaar is. Wij houden u daarvan op de hoogte. Indien er lesmateriaal beschikbaar is, dan wordt dit een maand vóór de voorstelling naar u opgestuurd. De prijs van de lesmap is inbegrepen in de administratiekosten.opmerkingen

• Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde voorstelling, dan nemen wij de vrijheid de geplande voorstelling te annuleren. Hierover wordt u zeer tijdig ingelicht, zodat u nog de kans krijgt om op een andere voorstelling in te tekenen.

• Indien er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen voordoen in de samenstelling van de groep, wil ons dan zo vlug mogelijk op de hoogte brengen.

• Gelieve ons vooraf te verwittigen indien er rolstoelgebruikers aanwezig zullen zijn. Dan kunnen wij plaatsen voor hen voorzien. In de Komedie (kleine zaal) is het aantal rolstoelen beperkt tot 4.

• Indien er ouders mee zijn die de kinderen hebben gebracht, kunnen wij NIET verzekeren dat ook zij de voorstelling kunnen bijwonen. Graag een seintje vooraf indien er ouders blijven. Gelieve hen te wijzen op het feit dat ook zij zich moeten houden aan de regels, en dat zij tijdens de voorstelling de zaal niet zomaar kunnen verlaten of te laat kunnen binnenkomen.

• Het is verboden te filmen of foto’s te nemen tijdens de voorstellingen. Dit is storend voor de acteurs en de leerlingen. Filmen en foto’s nemen kunnen enkel op voorwaarde dat er vooraf afspraken zijn gemaakt met de acteurs.

• Schoolvoorstellingen die de vrijdagnamiddag doorgaan starten om 13.30 uur zodat de leerlingen tijdig terug op school zijn.avondvoorstellingen

Vanzelfsprekend zijn klassen ook welkom op de avondvoorstellingen. Voor de leerlingen van het secundair onderwijs - in het bijzonder van de derde graad - bieden wij een selectie aan. Deze is specifiek naar jongeren gericht. Wij verwijzen graag naar de seizoensbrochure voor meer informatie en voor het volledige programma-aanbod. Indien er bij bepaalde voorstellingen een lesmap voorhanden is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Aan klasgroepen vanaf 15 personen wordt een speciale reductie gegeven in de mate dat dit door de gezelschappen toegestaan wordt. Leer­krachten die de groep begeleiden hebben recht op een vrijkaart (maximum 1 vrijkaart per 10 leerlingen voor begeleidende leerkrachten).

Per 15 leerlingen vragen wij met aandrang dat er een leerkracht de groep begeleidt en ook bij de groep plaatsneemt in de zaal. Scholen die met grote groepen inschrijven, worden verspreid in de zaal. Bij bepaalde voorstellingen geldt een beperking wat het aantal leerlingen betreft.

Reserveren voor deze geselecteerde voorstellingen gebeurt via het bijgevoegd geel inschrijvingsformulier!

U kan uiteraard steeds met ons een afspraak maken voor meer informatie.

LET WEL: indien tickets worden gereserveerd voor avondvoorstellingen, moeten deze vóór de voorstelling worden betaald (u ontvangt een factuur). Indien dit niet gebeurt, worden de tickets automatisch geannuleerd. Wij aanvaarden na betaling geen annuleringen en betalen geen tickets terug!dynamoOPWEG

Met dynamoOPWEG kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Dit met maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande dienstregeling.

alle info vind je hier