De Spil

Alle gegevens op deze website zijn onder voorbe­houd van wijzigingen. Kennelijke fouten binden De Spil vzw niet. Indien je naam en mailadres en / of telefoon­nummer bij ons bekend zijn, stellen wij je, indien mogelijk, vooraf op de hoogte van eventuele program­ma­wij­zi­gingen.


privacyverklaring De Spil vzw

De Spil vzw hecht veel waarde aan de bescher­ming van uw persoons­ge­ge­vens.

In deze privacy­ver­kla­ring willen we heldere en transpa­rante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons­ge­ge­vens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons­ge­ge­vens. De Spil vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepas­se­lijke wet- en regelge­ving, waaronder de Algemene Verorde­ning Gegevens­be­scher­ming (Verorde­ning EU 2016/679). 

Dit houdt in dat wij:

 • uw persoons­ge­ge­vens verwerken in overeen­stem­ming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoons­ge­ge­vens zijn beschreven in deze privacy­ver­kla­ring;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoons­ge­ge­vens, u hierop willen wijzen en deze respec­teren.
 • geen persoons­ge­ge­vens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoe­ring van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • passende techni­sche en organi­sa­to­ri­sche maatre­gelen hebben genomen zodat de beveili­ging van uw persoons­ge­ge­vens gewaar­borgd is;
 • vragen om uw uitdruk­ke­lijke toestem­ming als wij deze nodig hebben voor de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens;
 • verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Als De Spil vzw zijn wij verant­woor­de­lijk voor de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens.

Aan wie is deze privacy­ver­kla­ring gericht ?

Deze privacy­ver­kla­ring is van toepas­sing op al de huidige en vroegere bezoekers van De Spil vzw en van organi­sa­ties die gebruik maken van ons ticket­sys­teem, personen die belang­stel­ling tonen of toonden voor onze activi­teiten, diensten of producten, klanten en prospecten, vrijwil­li­gers, leveran­ciers;


Waarvoor verwerken wij welke persoons­ge­ge­vens ?

Uw persoons­ge­ge­vens worden door De Spil vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechts­gronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activi­teiten van De Spil vzw (uitvoe­ring overeen­komst);
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelge­ving.
 • markton­der­zoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwik­kelen en andere aan de algemene bedrijfs­voe­ring gerela­teerde doeleinden;
 • het versturen van een seizoens­brochure
 • het versturen van een papieren periodieke kalender
 • het versturen van occasi­o­nele e-mails met een aanbod voor voorstel­lingen (die direct het aansluiten bij een recent bezoek);
 • het versturen van informatie over onze activi­teiten, nieuws­brieven en uitnodi­gingen (gerecht­vaar­digd belang);
 • het verschaffen van korting­for­mules via e-mail of per post op basis van uw bestel­his­to­riek;
 • aankopen van tickets voor activi­teiten van De Spil vzw en andere organi­sa­ties die gebruik maken van ons ticket­sys­teem (afleveren tickets, toegangs­con­trole, bepaling tarieven, service­mai­ling voor en/of na uw bezoek, contact­name in geval van program­ma­wij­zi­ging of annulatie);
 • In zoverre de verwer­king van persoons­ge­ge­vens plaats­vindt op basis van toestem­ming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestem­ming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstel­lingen kunnen wij de volgende persoons­ge­ge­vens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoon­lijke identi­teits­ge­ge­vens : naam, voornaam, adres,
 • Beeldma­te­riaal (foto’s, video’s, opnames, …)
 • Aanwezig­heid
 • Financiële bijzon­der­heden (o.a. rekening­nummer, betalingen, …)
 • Interesses
 • Persoon­lijke kenmerken : geboor­te­datum, geslacht/gender, nationa­li­teit
 • Identi­teits­ge­ge­vens uitgegeven door overheid : identi­teits­kaart­nummer
 • Privé contact­ge­ge­vens : telefoon­nummer, e-mail adres, adres


We verzamelen enkel persoons­ge­ge­vens die u zelf aan ons meedeelt op verschil­lende wijzen (o.a. inschrij­vings­for­mu­lieren, invul- en contact­for­mu­lieren op onze website, persoon­lijk/telefo­nisch/e-mail contact, …).

Wij verzamelen geen persoons­ge­ge­vens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf.

De vermelde gegevens moeten, indien van toepas­sing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activi­teiten De Spil vzw.  

Met uitzon­de­ring van:

Beeldma­te­riaal (voor public relations)
Contact­ge­ge­vens (voor direct marketing)
Het gevolg van de niet-verstrek­king van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.


Verstrek­king van persoons­ge­ge­vens aan derden - verwer­kers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodza­ke­lijk is voor uitvoe­ring van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het plannen van onze activi­teiten en verhuur van lokalen
 • Het verzorgen van de aankoop van tickets
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuws­brieven en uitnodi­gingen
 • Het verzekeren van vrijwil­li­gers en deelne­mers
 • Het verzorgen van de (financiële) admini­stratie
 • Het verzorgen van IT-infrastruc­tuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhos­ting, mailhos­ting, ..);
 • Wij geven nooit persoons­ge­ge­vens door aan externe dienst­ver­le­ners waarmee we geen verwer­kers­over­een­komst hebben afgesloten.

Met externe dienst­ver­le­ners (verwer­kers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveili­ging van uw persoons­ge­ge­vens te waarborgen.


Verstrek­king aan derden - ontvan­gers

Wij delen persoons­ge­ge­vens met de volgende externe partijen :

Partners waarmee we in samenwer­king activi­teiten organi­seren, en waarvoor deelne­mers­lijsten worden uitgewis­seld).
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveili­ging van uw persoons­ge­ge­vens te waarborgen en dat uw gegevens vertrou­we­lijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoons­ge­ge­vens aan derde partijen.

Wij geven uw contact­ge­ge­vens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoons­ge­ge­vens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestem­ming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestem­ming ten allen tijde in te trekken.


Bewaar­ter­mijn

De Spil vzw bewaart persoons­ge­ge­vens niet langer dan noodza­ke­lijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodza­ke­lijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhou­ding).  Bewaar­ter­mijnen kunnen evenwel per doel verschillen.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoons­ge­ge­vens die op u betrek­king hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevensverwijdering van de persoons­ge­geven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodza­ke­lijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerecht­vaar­digd is.

U heeft het recht op beperking van gegevens­ver­wer­king : indien u bezwaar heeft tegen de verwer­king van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwer­king te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoons­ge­ge­vens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoons­ge­ge­vens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijf­mo­ge­lijk­heden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacy­ver­kla­ring kan je ons contac­teren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

Wij kunnen u vragen om u te legiti­meren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geauto­ma­ti­seerde besluit­vor­ming of profile­ring.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens of over de uitoefe­ning van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezicht­hou­dende autori­teit op het gebied van privacy bescher­ming :
Gegevens­be­scher­mings­au­to­ri­teit (GBA)
Drukpers­straat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacy­ver­kla­ring

De Spil vzw kan zijn privacy­ver­kla­ring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankon­di­ging doen op onze website www.despil.be.


Vragen

Zit je met vragen over ons privacy­be­leid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Neem dan gerust contact op met: 

De Spil vzw / Hippoliet Spilleboutdreef 1 / 8800 Roeselare / 051 265 700 / privacy@despil.be

Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestem­ming intrekken? Dan kan je dit doen door ons te contac­teren.

Als je ingeschreven bent op de nieuwsbrief van De Spil kan je jou altijd uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief te klikken op 'uitschrijven'.


Eigendomsrechten

Alle auteurs­rechten en intellec­tuele eigendoms­rechten met betrek­king tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormge­ving van deze website komen toe aan De Spil vzw en worden uitdruk­ke­lijk voorbe­houden, sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het auteurs­recht van betref­fende fotografen. Het geheel of gedeel­te­lijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder vooraf­gaande schrif­te­lijke toelating.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit je naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.


Welke cookies gebruikt de site van De Spil?

Op deze websites worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:

1. Functionele cookies
Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje onthouden tijdens de bestelling.

2. Beperkte cookies
Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies.

3. Alle cookies
Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Hoe zet je cookies uit?

De eerste keer dat je op de website van De Spil komt, kan je je cookies instellen via de cookiebanner. Wanneer je op 'opslaan' klikt, onthoudt de website je keuze de volgende keer dat je naar De Spil surft. Wil je nadien toch nog wijzigingen doen? Dan is het nodig dat je eerst je browsegegevens/geschiedenis in de browser zelf verwijdert.