De Spil

reserveren


programma schooljaar 22/23 zal online staan vanaf 31 mei 2022

Reserveren kan online via de website vanaf 7 juni 2022 om 8 uur.

 • De reservatie wordt door ons in volgorde van ontvangst geregistreerd.
 • Het aantal beschikbare plaatsen is vaak beperkt. Bij de meeste voorstellingen worden om artistieke of pedagogische redenen publieksbeperkingen opgelegd door het gezelschap.

Heb je vragen, stuur gerust een mail naar sandra.decock@despil.be of bel naar 051/265 700.

bevestiging


Nadat jouw inschrijving bij ons is geregistreerd, mailen wij een bevestiging van de reservatie. Dit betekent dat je DEFINITIEF bent ingeschreven.

Controleer of je de bevestiging hebt ontvangen en of de datum, uur, prijs en aantal leerlingen correct zijn. Indien je niet reageert binnen de tien dagen volgend op de datum van de bevestiging, veronderstellen wij dat de gegevens juist zijn.

LET OP ! Je bent enkel ingeschreven voor voorstellingen die in de bevestigingsmail staan. 

aantal leerlingen


We begrijpen dat het exact aantal leerlingen bij het inschrijvingsmoment nog niet definitief gekend is, maar vragen het aantal bij benadering te vermelden. Mogen we vragen dat aantal zo dicht mogelijk bij de realistische situatie te houden? Op die manier worden het aantal beschikbare plaatsen niet gehypothekeerd voor andere geïnteresseerden. In september ontvang je een formulier waarin de correcte gegevens kunnen aangevuld worden.

Gelieve ons steeds wijzigingen in het aantal leerlingen door te geven. Zonder voorafgaande verwittiging van wijzigingen zal het volledig opgegeven aantal aangerekend worden op de factuur.

annuleren


Bij annulering uit overmacht omwille van COVID-19 zoeken we een minnelijke schikking in over­leg met het gezelschap.
We kunnen niet garanderen dat we een alternatief zullen kunnen aanbieden binnen hetzelfde schooljaar. Indien verschuivingen qua data of tijdstippen omwille van COVID-19 noodzakelijk zouden zijn, vragen wij je om samen met ons naar een goede oplossing te zoeken.

Daar de facturatie steeds gebeurt na het plaatsvinden van de voorstelling nemen scholen geen enkel financieel risico. Echter indien annulering gebeurt om andere redenen dan COVID-19 na de definitieve inschrijving, factureren wij 50% van het inschrijvingsgeld. 
Indien je minder dan 1 maand vóór de voorstelling annuleert, zien wij ons genoodzaakt het vol­ledige bedrag te annuleren.

betaling


De toegangsprijs per leerling staat afzonderlijk vermeld bij elk van de voorstellingen:

 • 6 euro per leerling voor het kleuter- en basisonderwijs
 • 6,5 euro per leerling voor het secundair onderwijs

Het is niet nodig vooraf of de dag van de voorstelling te betalen. De betaling gebeurt achteraf, nadat wij je een factuur hebben opgestuurd. Het aantal aanwezige leerlingen wordt aangerekend met een maximum marge van 10 procent op het opgegeven aantal. Begeleidende leerkrachten wonen de voorstelling gratis bij. 

Kinderen met vrijetijdspas hebben recht op tickets aan halve prijs. Gelieve ons het aantal leerlingen dat hierop recht heeft, door te mailen

SCHOLEN DIE INGESCHREVEN ZIJN EN NIET KOMEN OPDAGEN,
MOETEN TOCH HUN INGESCHREVEN LEERLINGEN BETALEN.

afspraken


voor de voorstelling

 • Veel gezelschappen stellen dat de deuren pas open mogen als alle scholen/klassen aanwezig zijn. Het is daarom noodzakelijk dat je een kwartier voor de voorstelling aanwezig bent om tijdig iedereen de jassen in de vestiaire te laten hangen en plaats te laten nemen in de zaal.
 • Om het wachten rustig te laten verlopen, vragen wij je de leerlingen per klas of school in de centrale hal samen te houden.
 • De leerlingen worden door iemand van De Spil begeleid naar de zaal, waar ze per klas of school plaatsnemen op plaatsen die door ons worden aangeduid.
 • Bij het binnenkomen wordt het exact aantal aanwezige leerlingen genoteerd. Om dit alles vlot te laten verlopen, vragen wij de leerlingen te tellen vóór je De Spil binnenkomt. Nadien kan dit aantal niet meer gewijzigd worden.

tijdens de voorstelling

 • Als de voorstelling in de Schouwburg (grote zaal) plaatsvindt, vragen we aan de leerkrachten verspreid te zitten onder de leerlingen, zodat zij kunnen zorgen voor een optimaal verloop van de voorstelling.
 • Als de voorstelling in de Komedie (kleine zaal) plaatsvindt, vragen wij aan de leerkrachten om aan de zijkanten te zitten om het zicht van de leerlingen niet te belemmeren.
 • Tijdens de voorstelling wordt de zaal niet verlaten. 
 • Eens de voorstelling begonnen is, wordt niemand nog toegelaten in de zaal.
 • Het is verboden snoep (kauwgom!) of drank in de zalen mee te nemen.
 • GSM’s moeten uitgezet worden. Fotograferen is niet toegelaten tijdens de voorstelling.

na de voorstelling

 • Gelieve na de voorstelling de leerlingen rustig hun jassen uit de vestiaire te laten nemen en 
 • eventueel te wachten tot de groep voor je de vestiaire heeft verlaten.

lesmap


Een lesmap is lesmateriaal met meer uitgebreide informatie voor de leerkrachten, te gebruiken als voor- of nabespreking bij een voorstelling. Bij het programmeren van voorstellingen vragen wij steeds nadrukkelijk aan de gezelschappen om een lesmap te voorzien.

Het is belangrijk dat de leerlingen voorbereid naar een voorstelling komen kijken. Daarom bezorgen wij je zoveel mogelijk informatie vooraf.

Van zodra het lesmateriaal beschikbaar is, kan dit gedownload worden op de pagina van de voorstelling.

opmerkingen


 • Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde voorstelling, nemen wij de vrijheid de geplande voorstelling te annuleren. Hierover word je zeer tijdig ingelicht, zodat je nog de kans krijgt om op een andere voorstelling in te tekenen.
 • Indien er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen voordoen in de samenstelling van de groep, wil ons dan zo vlug mogelijk op de hoogte brengen. Meer dan 10% afwezigheid op het opgege­ven aantal, wordt toch gefactureerd.
 • Gelieve ons vooraf te verwittigen indien er rolstoelgebruikers aanwezig zullen zijn. Dan kunnen wij plaatsen voor hen voorzien. In de Komedie (kleine zaal) is het aantal rolstoelen beperkt tot 4.
 • Indien er ouders mee zijn die de kinderen hebben gebracht, kunnen wij NIET verzekeren dat ook zij de voorstelling kunnen bijwonen. Graag een seintje vooraf indien ouders wensen te blijven. Gelieve hen te wijzen op het feit dat ook zij zich moeten houden aan de regels en dat zij tijdens de voorstelling de zaal niet zomaar kunnen verlaten of te laat kunnen binnenkomen.
 • Het is verboden te filmen of foto’s te nemen tijdens de voorstellingen. (graag ook in vet, dit gebeurt nl heel vaak) Dit is storend voor de acteurs en de leerlingen. Filmen en foto’s nemen kan enkel op voorwaarde dat er vooraf afspraken zijn ge­maakt met de acteurs.
 • Schoolvoorstellingen die de vrijdagnamiddag doorgaan starten om 13u30 zodat de leerlingen tijdig terug op school zijn.

scholen op avondvoorstellingen


Vanzelfsprekend zijn klassen ook welkom op de avondvoorstellingen. Voor de leerlingen van het secun­dair onderwijs - in het bijzonder van de derde graad - verwijzen wij graag naar ons algemeen programma aanbod. Indien er bij be­paalde voorstellingen een lesmap voorhanden is, brengen wij je hiervan op de hoogte.

Aan klasgroepen vanaf 15 personen wordt een speciale reductie gegeven in de mate dat dit door de gezelschappen toegestaan wordt. Leerkrachten die de groep begeleiden hebben recht op een vrijkaart (maximum 1 vrijkaart per 15 leerlingen voor begeleidende leerkrachten).

Per 15 leerlingen vragen wij met aandrang dat een leerkracht de groep begeleidt en ook bij de groep plaatsneemt in de zaal. Scholen die met grote groepen inschrijven, worden verspreid in de zaal. Bij bepaalde voorstellingen zal een beperking gelden wat aantal leerlingen betreft.

Reserveren voor deze voorstellingen kan door te mailen naar margriet.huyghe@despil.be
Je kan uiteraard steeds met ons een afspraak maken voor meer informatie.

LET WEL: indien tickets worden gereserveerd voor avondvoorstellingen, moeten deze vóór de voorstel­ling worden betaald (je ontvangt een factuur). Indien dit niet gebeurt, worden de tickets automatisch geannuleerd. Wij aanvaarden na betaling geen annulatie en betalen geen tickets terug!